To nye blodkreft-behandlinger anbefalt i Europa

forsker analyse

To nye kombinasjonsbehandlinger for myelomatose er anbefalt godkjent av Vitenskapskomiteen for humanlegemidler (CHMP) hos det europeiske legemiddelverket (EMA). Kombinasjonsbehandlingene inkluderer henholdsvis Revlimid og Imnovid, som begge er legemidler fra Celgene.


Anbefalingene for markedsføringsgodkjennelse i Europa omfatter to ulike triplettbehandlinger; For voksne blodkreftpasienter med ubehandlet myelomatose, som ikke kan motta stamcelletransplantasjon, anbefaler CHMP Revlimid (lenalidomid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason (RVd). For voksne blodkreftpasienter med myelomatose, som har mottatt minst en behandlingsrunde som inkluderer lenalidomid, anbefaler CHMP Imnovid (pomalidomid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason (PVd).

Stort behov for nye behandligsalternativer
– Revlimid og Imnovid er to meget viktige og effektive legemidler for behandling av myelomatose. CHMPs anbefalinger er meget gledelig, da det er et stort behov for nye behandlingskombinasjoner. Dette gjelder både pasienter som ikke tidligere er behandlet for sykdommen, og for pasienter som ikke lengre responderer på behandlingen de allerede får, sier Michael Grövdal, assisterende medisinsk direktør for hematologi i Celgene Nordic. 

Vesentlig forbedring i både progresjonsfri overlevelse, og total overlevelse
CHMPs anbefaling for Revlimid er basert på Fase III studien SWOG S0777 som omfattet kombinasjonsbehandling med Revlimid, bortezomib og dexametason for voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, uten planlagt autolog stamcelletransplantasjon. Studien viste vesentlig forbedring i både progresjonsfri overlevelse, og total overlevelse, sammenlignet med behandling med kun Revlimid og dexametason. Behandlingsvalget i førstelinje er viktig, ettersom pasientene gradvis bli mindre mottakelig for behandling, og opplever kortere remisjonsperioder, ved sendere linjer av behandling.

En voksende pasientgruppe
Behandlingsanbefalingene fra CHMP om Imnovid er basert OPTIMISMM, den første prospektive Fase III studien som omfatter kombinasjonsbehandling med Imnovid, bortezomib og dexametason for pasienter som tidligere er behandlet med Revlimid, og hvor 70 prosent ikke lengre responderte på behandling med Revlimi. Dette er en voksende pasientgruppe, som har et behov for nye behandlingsmetoder. OPTIMISMM viser at pasienter som fikk PVd, oppnådde lengre progresjonsfri overlevelse, enn pasienter som bare fikk bortezomib og dexametason.

De nye tripletbehandlingene; Revlimid i kombinasjon med bortezomib og dexametason, samt Imnovid i kombinasjon med bortezomib og dexametason er foreløpig ikke godkjent. De europeiske legemiddelmyndighetene, som generelt følger anbefalingene fra CHMP, forventes å ta en beslutning om å innføre behandlingene innen to måneder.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.