Satser på behandlingsmetoder for ettervirkning av traumer

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, søker poliklinikker som vil delta i den nasjonale implementeringen av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD.


Siden 2017 har senteret utviklet og bidratt til å implementere kunnskapsbasert behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for voksne i distriktspsykiatriske poliklinikker.

– Erfaringene har vært svært gode så langt. Behandlingsmetodene er godt tatt imot av terapeutene. De opplever metodene som gode og meningsfulle i poliklinisk behandling av pasienter med både PTSD og kompleks PTSD. Kliniske data tyder også på at behandlingen er effektiv, sier Karina Egeland, fungerende forskningsleder for seksjon for implementering og behandlingsforskning på NKVTS.

Det er indikasjoner på at kunnskapsbaserte behandlinger for PTSD blir underbrukt i norsk spesialisthelsetjeneste. Behandlere uttrykker ofte usikkerhet knyttet til om pasientene tåler traumefokusert eksponerende behandling, og om behandlingen kan være skadelig for visse pasientgrupper. Dette er også viktig når det gjelder erstatning etter PTSD.

Prosjektet som NKVTS gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet, har siden oppstarten i 2017 implementert behandlingsmetodene Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR) og Kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD) i 19 poliklinikker ved 17 distriktspsykiatriske senter (DPS).

– Nå vil vi ha med flere poliklinikker i prosjektet. For de klinikkene vi rekrutterer nå, er det oppstart i 2020 og tett oppfølging på implementeringen av metodene det påfølgende året etter oppstart, sier Egeland.

Gir etterspurt kompetanse
Prosjektet gir klinikkene en etterspurt kompetanse i eksponerende behandlingsmetoder for en stor pasientgruppe i norsk spesialisthelsetjeneste. Så langt har nesten 180 terapeuter, med representasjon i alle regionale helseforetak, bidratt til at over 800 pasienter har fått tilgang på kunnskapsbasert traumebehandling for sin PTSD-lidelse, som de ellers ikke ville fått.

Deltar i implementeringsprogram 
Psykolog og konstituert prosjektleder ved NKVTS, Erlend Høen Laukvik, forteller at implementering av kunnskapsbasert behandling kan være utfordrende å få til i en klinikk på egenhånd.

– God implementering krever at hele klinikken deltar. Det vil si at ledere og behandlere fra samme poliklinikk/avdeling drar i samme retning, sier han.

For å kunne møte utfordringene rundt implementeringen av nye behandlingsmetoder vil klinikkene som deltar i prosjektet delta i et implementeringsprogram kalt Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI). Programmet er rettet mot å støtte hele poliklinikken å implementere de nye metodene, med et særskilt fokus på ledelse. Dette innebærer tett oppfølging av ledelsen i poliklinikken i ett år for å få til bærekraftig implementering,

– Ved å delta i prosjektet får poliklinikkene tett oppfølging fra NKVTS gjennom et eget implementeringsprogram, som varer ett år. Vi ønsker gjennom dette å bygge kapasitet i organisasjonen og ledelsen til å kunne jobbe med endring og forankring av det nye kunnskapsbaserte behandlingstilbud innenfor de rammene som hver enkelt poliklinikk har, sier Laukvik.

Faglig innhold til pakkeforløpene 
– Innføringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus har satt et stort fokus på strukturen og rammene for god behandling i spesialisthelsetjenesten. Disse må også fylles med godt faglig innhold for ulike pasientgrupper. Dette prosjektet er med på å bygge videre på det gode arbeidet RVTS-ene har gjort for å bygge grunnleggende traumekompetanse i spesialisthelsetjenesten, og vil forhåpentligvis gi de deltagende poliklinikkene godt faglig innhold å fylle pakkeforløpene for denne pasientgruppen med, sier Laukvik.Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.