Prioriterer akutt behandling innen psykisk helsevern og rusbehandling

refinansiering

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder.


Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand, opplyser Helse Sør-Øst.

– I den situasjonen vi står i nå, er vi opptatt av at de som trenger hjelpen aller mest må prioriteres, uavhengig av om det gjelder psykiske, eller somatiske lidelser eller rusmiddelavhengighet, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

Slike vurderinger er krevende, men dette er noe helsepersonell har kunnskap om og erfaring med å gjøre.

Helse Sør-Øst RHF arbeider med løsninger slik at en større del av den polikliniske kontakten kan gjennomføres som telefonkonsultasjoner eller over nettet. På denne måten vil man kunne følge opp pasientene og samtidig redusere risiko for smitte knyttet til oppmøte på DPS og BUP. Det gjennomføres færre konsultasjoner, men pasienter som har behov for poliklinisk behandling for å hindre forverring og redusere risiko for innleggelser blir prioritert.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

For pasienter i TSB vil det være en del som har psykiske lidelser i tillegg til rusproblemet. Ved utskrivelse fra døgnbehandling er det viktig at pasientene vurderes med tanke på eventuell overdoserisiko. Innenfor begge fagområder er selvmordsrisiko en faktor som alltid er med i vurderingene.

Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag å sikre at ingen private avtaleparter innenfor rusmiddelavhengighet reduserer eller legger ned sine tilbud uten at dette er drøftet med Helse Sør-Øst RHF. Før en slik beslutning skal det alltid være vurdert tiltak som kan opprettholde driften. Dette er svært viktig for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige helsetjenester.

Les også:  Tips for mentalt velvære på hjemmekontoret

Innenfor helseforetakenes TSB-tilbud gjøres de samme vurderingene som i de private. Pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.