Ny struktur for Sykehuset Innlandet

sykehus
sykehus
Ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet.

Asplan Viak har gjennomført samfunnsanalyse av mulig fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet og samfunnskonsekvenser knyttet til ulike løsningsalternativ.


Samfunnsanalysen er gjennomført som en del av arbeidet med idéfasen i tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter. Analysen innehar en vurdering av mulige samfunnsmessige konsekvenser av ulike strukturelle løsningsmodeller i et 2040-perspektiv.

Ved samfunnsanalysen i 2014 ble det i tillegg omtalt temaene samfunnssikkerhet og folkehelse. Disse analysene ga ingen særlige funn, og disse temaene ansees å være tilstrekkelig avklart.

Det er fire ulike modeller for fremtidig sykehusstruktur som er utredet:
Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua
Fremtidig modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen
Fremtidig modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen
Fremtidig modell med fire akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet)

Innenfor hver av de fire modellene finnes flere ulike alternativer til sykehusstruktur. Analyser av samfunnsmessige konsekvenser er gjort for seks representative alternativer i tillegg til nullalternativet. Fordi man er i en tidlig fase i planleggingen av fremtidig sykehusstruktur er samfunnsanalysen gjort på et overordnet nivå.

Sykehusledelsen går inn for ett stort sykehus
Modellen med ett stort sykehus ved Mjøsbrua (Moelv eller ved Biri) vil gi minst endringer i den regionale utviklingen siden de ansatte flest vil bo i en av byene – som nå. En satsing på et stort sykehus i en av byene, vil gi styrket vekst i sysselsetting og befolkningsutvikling i den valgte byen og redusert utvikling der hvor sykehuset legges ned.

Rapporten vår sammen med sykehusledelsens egen anbefaling er nå ute på ordinær høring.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.