Ny migrenemedisin godkjent i Norge

jobb stress

Ajovy (fremanezumab) er en ny forebyggende behandling mot migrene hos voksne som har minst fire dager med migrene i måneden. Behandlingen er den første og eneste anti-CGRP behandlingen med kvartalsvis og månedlig dosering.


Statens legemiddelverk har gitt markedsføringstillatelse og godkjent pris, og medisinen er tilgjengelig i norske apotek, men foreløpig kun på hvit resept. Norske helsemyndigheter har medisinen til vurdering mht refusjon på blå resept. 

– Hodepine er en hjerneorganisk nettverkssykdom, faktisk den vanligste nevrologiske sykdommen. Migrene er en viktig årsak til uførhet og sykefravær i det norske samfunnet. Sykdommen rammer i de mest yrkesaktive årene – 25-55 år – og koster det norske samfunnet 2 millioner dager med sykefravær fra jobb og skole. Den nye medisinen gir nye behandlingsmuligheter, spesielt for de som er verst rammet, sier Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening og overlege på Rikshospitalet. 

Ajovy (Fremanezumab) er et humanisert monoklonalt antistoff, som bindes selektivt til kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP) og blokkerer begge CGRP-isoformene fra å binde seg til CGRP-reseptoren. Ajovy ble evaluert i to pivotale, kliniske fase-III studier som inkluderte pasienter med invalidiserende migrene. I studiene fikk pasientene som ble behandlet med fremanezumab en signifikant større reduksjon i antall migrenedager sammenlignet med placebo. Behandlingsrelaterte bivirkninger observert hos pasientene som fikk den nye migrenemedisinen var i hovedsak milde til moderate, kortvarige hudreaksjoner som smerte, hardhet, rødhet, kløe og utslett på injeksjonsstedet.

Ajovy gis som injeksjon i ferdigfylt sprøyte som kan settes hos legen eller av pasienten hjemme. Medisinen har to godkjente doseringsalternativer, som gir mulighet for individuell tilpassing av dosering for den enkelte pasient: 225 mg én gang i måneden, eller 675 mg hver tredje måned. [4]

– For første gang har vi nå et behandlingsprinsipp som er designet på bakgrunn av kunnskapen vi har om hva som skjer under hvert enkelt migreneanfall. CGRP-antistoff hemmer signalstoffene i hjernen som fremkaller og opprettholder migreneanfallene og virker derfor forebyggende mot denne sykdommen. Mange pasienter som før ikke kunnet fullføre en utdannelse eller utøve sitt yrke vil kunne dette nå. Det er en spennende tid vi går i møte. Jeg håper og tror også at denne nyvinningen vil medføre at fastlegene blir mer sultne på å lære mer om behandlingen av denne sykdommen. De kliniske dataene fra fase 3 studiene på Ajovy tilsier at denne behandlingen ikke bare er effektiv men har en bivirkningsprofil på placebo nivå. Hva mer kan vi ønske oss? Det er ingen tvil om at selv om medikamentene er dyre så vil det spare samfunnet for betydelige beløp. Og ikke minst vil det spare migrenepasienten for store lidelser gjennom et langt liv, sier Anne Christine Poole, hodepinespesialist ved Volvat hodepinesenter.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.