Ny medisin mot kronisk nyresykdom

allergi medisin

DAPA-CKD er den første studien som undersøker effekt og sikkerehet av en SGLT2-hemmer hos pasienter med kronisk nyresykdom, med og uten type 2 diabetes.


Fase III-studien DAPA-CKD (The Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease), som undersøker Forxiga (dapagliflozin) hos pasienter med kronisk nyresykdom (CKD) ble presentert på European Society of Cardiology, ESC 30 august 2020.

Det primære endepunktet i DAPA-CKD er sammensatt av forverring av nyrefunksjon eller død, definert som ≥50% vedvarende nedgang i estimert glomerulær filtrasjonshastighet (eGFR), endestadie nyresykdom (ESRD) eller hjerte-kar eller nyredød. Studien inkluderte pasienter med kronisk nyresykdom med eller uten diabetes type 2.

Forxiga viste signifikant bedre effekt versus placebo for det primære endepunktet (≥50% vedvarende fall i eGFR, ESKD, renal- eller CV-død) med RRR 39%. p<0,001. Den absolutte risikoreduksjonen var 5.3% og NNT 19 over en median oppfølgingstid på 2.4 år.

Studien viste og redusert totalmortalitet på 31% RRR (HR 0.69 0.53-0.88, p=0.0035).

DAPA-CKD er dermed den første studien som viser forlenget overlevelse hos pasienter med nyresvikt uavhengig av diabetes. Publikasjonen av DAPA-CKD forventes publisert i et internasjonalt tidsskrift i løpet av høsten.

Overlege og professor ved Oslo Universitetssykehus Trond Geir Jenssen uttaler:

Dette er særs oppløftende nyheter for våre nyresyke pasienter. I denne studien ble alle i utgangspunktet behandlet med standard behandling for nyresykdom. Den nyre- og hjertebeskyttende effekten ved å legge til dapagliflozin var uttalt, med en relativ risikoreduksjon på 39% for det primære endepunktet, som inkluderte halvering eller mer av nyrefunksjon, terminal nyresvikt, og renal eller kardiovaskulær død. «Numbers needed to treat» var så lav som 19. Mest påfallende var det imidlertid at også total mortalitet ble redusert, og ikke bare kardiovaskulær død, som man har sett i andre studier. En av flere sannsynlige forklaringer på dette er at vi har å gjøre med en nyresyk populasjon, som er en gruppe mennesker med høyrisiko for død også av andre årsaker enn det kardiovaskulære. Studien virker å være en «game-changer» i behandlingen av kronisk nyresykdom.

Forxiga er under Priority Review hos FDA og under regulatorisk gjennomgang hos European Medicines Agency (EMA).

Kronisk nyresykdom (CKD)
CKD kan være en alvorlig, progressiv tilstand definert som nedsatt nyrefunksjon (vist ved redusert eGFR eller markører på nyreskade, eller begge deler, i minst tre måneder). De vanligste årsakene til CKD er diabetes, hypertensjon og glomerulonefritt. CKD er assosiert med betydelig morbiditet og økt risiko for hjerte-kar-hendelser, som hjertesvikt og for tidlig død.

I sin mest alvorlige form, kjent som endestadie nyresykdom (ESRD), har nyreskaden og forverring av nyrefunksjonen kommet til stadiet hvor dialyse eller nyretransplantasjon kreves. Flertallet av pasienter med CKD vil dø av hjerte-kar hendelser før de når ESRD.

Om DAPA-CKD
DAPA-CKD (The Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease) er en internasjonal, multisenter, randomisert, dobbeltblind studie, med 4245 pasienter, designet for å evaluere effekten av Forxiga 10 mg daglig, sammenlignet med placebo, på toppen av standard behandling, hos pasienter med kronisk nyresykdom (CKD) i stadiene 2-4 og forhøyet urinalbuminutskillelse, med og uten diabets type 2.

Det primære formålet med studien er å undersøke om Forxiga kan redusere forverring av nyrefunksjonen (definert som en sammensatt av en eGFR-nedgang ≥50%, begynnende terminal nyresvikt og død på grunn av hjerte-kar eller nyre relaterte årsaker versus placebo. Studien blir gjennomført i 21 land. Retningslinjen for å stoppe studien grunnet effekt oppgis i protokollen som mulig etter en evaluering av totalt tilgjengelige data om effekt og sikkerhet.

Forxiga
Det finnes fire godkjente legemidler i gruppen av SGLT2-hemmere i Norge. Forxiga (dapagliflozin) var den første som ble godkjent. 

SGLT2 er det viktigste transportproteinet for natrium-glukose i nyrene og gjennom selektiv hemming av disse, økes utskillelsen av glukose fra kroppen. 

Forxiga (dapagliflozin) er et av flere legemidler i diabetesporteføljen til AstraZeneca, og er godkjent for behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes type 2. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.