Menerstatning ved PTSD og annen psykisk skade

juss

Hvis du har fått diagnostisert PTSD (posttraumatisk stressyndrom) eller annen psykisk skade etter en traumatisk begivenhet, er det mulig å søke erstatning for tap av livsutfoldelse. 


En slik erstatning kommer i tillegg til eventuelle erstatningskrav for tap av inntekter og direkte relaterte kostnader man måtte ha. Avhengig av diagnose og alder kan en menerstatning noen ganger utgjøre svært store beløp. 

Det krever imidlertid grundige utredninger, og ofte advokathjelp underveis i prosessen. Det kan nemlig være en del utfordringer knyttet til psykiske lidelser, både av medisinsk og av juridisk art. 

Mer om PTSD

PTSD er kort forklart et varig traume som har oppstått etter en spesiell hendelse. Typisk kan den som har blitt utsatt for vold eller deltatt i krigshandlinger utvikle PTSD. 

Det arter seg på den måten at den skadelidte ikke blir ferdig med hendelsen. Vedkommende kan gjenoppleve den gang på gang gjennom minner, ha mareritt om den og unngå alle situasjoner, personer eller steder som kan framkalle assosiasjoner til den. 

Ettersom den skadelidt selv nødig snakker sin lidelse, er det heller ikke alltid helsevesenet fanger den opp. Legen kan diagnostisere det som en vanlig depresjon eller relatere det til rusproblemer pasienten kanskje har i tillegg. 

Hvis du mistenker at du er pårørende til en person med PTSD, kan du bidra til å løfte saken inn i behandlingsapparatet og kanskje også sørge for at vedkommende får den erstatningen vedkommende kan ha rett til. 

Hva er et «men»? 

Det er det vi tenker på når vi sier om noen at vedkommende har fått varige men. Hvis den skadelidte på grunn av PTSD ikke lenger deltar i alminnelige fritidsaktiviteter slik hun gjorde før hendelsen, vil man si det er en vesentlig forringelse av livskvaliteten. Det samme er det hvis man ikke lenger ønsker å delta i sosiale sammenkomster. 

Tapet av dette kan ikke beregnes i kroner og øre, men det er en etablert rettstilstand at man har rett på en økonomisk kompensasjon fra skadevolder, forsikringsselskap eller en offentlig institusjon. 

Søknad om menerstatning for PTSD

Det beste er å ta med menerstatningen i forbindelse med et krav om erstatning for økonomisk tap i forbindelse med hendelsen dersom det er grunnlag for et slikt. Det er det dersom du taper inntekter eller har store utgifter som følge av dette. 

Det viktigste er å få stadfestet en diagnose. Det er ikke like enkelt som når det er snakk om en fysisk skade eller sykdom. Det krever en grundig utredning fra en psykiater eller psykologspesialist å få stadfestet PTSD. 

En slik utredning kan koste ganske mye, men man kan søke å få dekket dette av for eksempel Kontoret for voldsoffererstatning. 

Dersom behandleren diagnostiserer PTSD eller annen psykisk lidelse, må det også beregnes en grad av medisinsk invaliditet. Selv om det er retningslinjer for dette, vil det ofte bero mye på behandlerens skjønn. Les mer om menerstatning etter PTSD her.

Hvor mye kan du få? 

Beregningen knyttes til en tabell hvori inngår stadfestet medisinsk invaliditet, Folketrygdens grunnbeløp og antall år man i henhold til statistikken har igjen å leve. 

Du må vise til en medisinsk invaliditet på 15 % for å kreve menerstatning. Erstatningsbeløpet øker proporsjonalt ved høyere invaliditet. 

Det beregnes da et årlig beløp i menerstatning. Det multipliseres med det antall år du antas å ha igjen å leve etter gjennomsnittlig levealder i Norge. 

Er du relativt ung, vil du ved høy invaliditet kunne ha krav på millionerstatning. Det er normalt mulig å få denne utbetalt som et engangsbeløp. 

Advokathjelp for søknad om menerstatning på grunn av PTSD

Det å søke erstatning på grunn av personskader er i høy grad blitt et profesjonsanliggende. Det krever en kombinasjon av medisinsk og juridisk kunnskap som få utenom de som jobber spesielt med dette besitter. 

Advokatkostnadene i slike saker vil ofte dekkes av forsikringen eller Kontoret for voldsoffererstatning.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.