LESERINNLEGG: Sammen i kampen mot overgrep og tvang

frp

Fredag kunne regjeringen melde at de foreslår å utvide avvergingsplikten til å omfatte flere lovbrudd. Dette gjelder blant annet for tvangsekteskap, og for kjønnslemlestelse.


Av Kari Kjønaas Kjos, stortingsrepresentant FrP.

Avvergingsplikten innebærer at enhver som vet eller ser det som mest sannsynlig at enkelte alvorlige lovbrudd vil bli begått, må prøve å hindre dem. Å unnlate å hindre lovbrudd som er omfattet av avvergingsplikten, er straffbart.

En slik utvidelse av avvergingsplikten har vært en viktig sak for FrP, og i desember 2018 fikk jeg sammen med daværende justisminister Tor Mikkel Wara være med på å lansere et høringsdokument som skulle styrke rettigheter til barn og unge utsatt for overgrep og tvang. Etter at FrP gikk ut av regjering har jeg fryktet at dette viktige arbeidet ikke skulle bli fulgt opp. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen nå følger dette opp, og vil her kommentere særskilt et par av de lovendringer som nå foreslås. 

FNs Barnekonvensjon pålegger Norge å «treffe alle de effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse». Kjønnslemlestelse er et svært alvorlig overgrep, med store fysiske og psykiske konsekvenser for dem som utsettes for dette. Slike handlinger kan medføre livsvarige fysiske og psykiske skader. 

Å utvide avvergingsplikten til også å omfatte kjønnslemlestelse, vil ansvarliggjøre flere til å melde fra ved bekymring om at kjønnslemlestelse mest sannsynlig vil finne sted. Dette er svært viktig, ikke bare for å forhindre at flere utsettes for kjønnslemlestelse, men også fordi det kan medføre både flere anmeldelser og dommer. Jeg håper og tror at det også vil ha en viktig signaleffekt i de aktuelle grupper som praktiserer kjønnslemlestelse. 

Ønsket om å motvirke kjønnslemlestelse tilsier at avvergingsplikten bør gjelde for alle, og ikke bare for bestemte yrkesutøvere. Den avvergingsplikt som reguleres av straffelovens § 196 har et slikt virkeområde, og omfatter alle – uavhengig av yrkesgruppe. Avvergingsplikt for kjønnslemlestelse reguleres derimot ikke av denne bestemmelsen i dag, men er begrenset til å omfatte nærmere bestemte yrkesgrupper mv.  

Med en utvidelse av avvergingsplikten vil blant annet også nærmeste familie ha en avvergingsplikt. Dette er svært viktig for å skape en tilstrekkelig avskrekkende effekt overfor de grupper som praktiserer kjønnslemlestelse, og for å forhindre at barn utsettes for det alvorlige overgrep kjønnslemlestelse utgjør. 

Tvangsekteskap inngås også i uformell form. Det vil si at ekteskapet inngås i samsvar med religiøs eller kulturell tradisjon, der brudeparet eksempelvis vies av en prest eller imam uten vigselsrett. Slike vigsler betegnes gjerne som religiøse vigsler, uformelle ekteskap eller utenomrettslig ekteskap. Når slike ekteskap ikke oppfyller kravene til fremgangsmåte i vigselslandets ekteskapslovgivning, er ikke ekteskapet gyldig. Et slikt utenomrettslig ekteskap vil heller ikke bli anerkjent etter norsk rett grunnet kravene i ekteskapsloven. Slike ekteskap oppleves imidlertid ofte like forpliktende som et formelt inngått ekteskap. Det utenomrettslige ekteskapet kan gi partene formelle rettigheter og forpliktelser overfor hverandre, og de faktiske mulighetene til å bryte ut av forholdet kan være umulige. Flere har opplevd å ikke kunne kreve skilsmisse eller deling av felleseie etter norsk rett. For dem det gjelder, kan utenomrettslige ekteskap ha store konsekvenser.

Oppmerksomheten rundt utenomrettslige ekteskap har økt de siste årene, og ekspertmiljøer har vært kritiske til at straffelovens forbud mot tvangsekteskap kun rammer de ekteskap som er formelt gyldige. Det foreslås derfor nå en særskilt kriminalisering av utenomrettslige tvangsekteskap. 

På grunnlag av de utfordringer jeg her har kommentert, er jeg svært glad for dette lovforslaget, og for at regjeringen viser vilje til å stå sammen med FrP i kampen både mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.