Ja til ny lungekreftmedisin

sykdom eldre

Lungekreftmedisinen pembrolizumab fikk ja på møtet i Beslutningsforum for nye metoder 29. april. – Vi er glade for at lungekreftpasienter nå får tilgang til dette legemiddelet som førstelinjebehandling, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum.


– Leverandør har tilbudt ny pris som gjør at vi kan innføre legemiddelet, og den nye prisen vil gjelde behandling med pembrolizumab for alle indikasjoner som er godkjent av Beslutningsforum, fortsetter Slørdahl.

Fortsatt store budsjettkonsekvenser
Budsjettkonsekvensene er store, men innføring av pembrolizumab i førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft vil føre til redusert bruk og derved redusert kostnad til immunterapi i senere behandlingslinjer.

Kostnaden for behandlingen er fortsatt høy, men behandlingen regnes som kostnadseffektiv når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppen som omfattes av metodevurderingen som er gjennomført.

Effekt og dokumentasjon
Det er vist god effekt både på progresjonsfri overlevelse og på total overlevelse, og effekten er godt dokumentert. Data for overlevelse i hovedstudien er relativt umodne, og effekten er framskrevet basert på nokså lite data, noe som øker usikkerheten i analysen.

Pembrolizumab har vist god effekt ved behandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi, uavhengig av PD-L1 uttrykk i tumor, når medikamentet blir gitt sammen med standard kjemoterapi.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.