Immunterapi godkjent for pasienter med trippel negativ brystkreft med spredning

roche

IMpassion130-studien er den første fase III-studien med immunterapi som demonstrerer en statistisk signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) hos pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft (TNBC).


I IMpassion130-studien ble 902 pasienter med lokalavansert brystkreft eller metastatisk trippel-negativ brystkreft randomisert til å motta enten Tecentriq (atezoluzumab) i kombinasjon med nab-paclitaxel eller nab-paclitaxel og placebo som førstelinjebehandling. 

Endelig analyse av progresjonsfri overlevelse viste en signifikant forbedring når behandlet med Tecentriq og nab-paclitaxel, og andre interimalanalyse av totaloverlevelse (OS) viste en forbedring på 7 måneder for PD-L1 positive pasienter behandlet med Tecentriq og nab-paclitaxel.

Sikkerhetsprofilen til Tecentriq gitt i kombinasjon med nab-paclitaxel var i overensstemmelse med de kjente sikkerhetsprofilene til de enkelte medikamentene, og det ble ikke identifisert nye bivirkninger.

Denne kombinasjonen er godkjent av europeiske og norske regulatoriske myndigheter, og dokumentasjon er innsendt Statens legemiddelverk for helseøkonomisk vurdering. 

I tillegg støtter Roche en studie (ALICE) som gjennomføres av Oslo Universitetssykehus, hvor nytten av Tecentriq vurderes i samme pasientgruppe, men med en annen kjemoterapi. Studien er åpen for inklusjon av pasienter.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.