Helse Midt-Norge vil justere sykehusenes opptaksområder

Helse Midt-Norge

Flere kommunesammenslåinger i Midt-Norge skjer på tvers av dagens grenser mellom helseforetakene. Det gjør det nødvendig å vurdere foretaksinndelingen.


Med kommunereformen vil flere av kommunene i Midt-Norge bli slått sammen. Enkelte av de berørte kommunene hører til ulike helseforetak.

Helse Midt-Norge RHF mener det er mest hensiktsmessig at hver kommune samles under ett helseforetak, og setter nå i gang en prosess for å finne en god løsning på dette, i dialog med kommunene og helseforetakene.

– Kommunene har vært opptatt av å få gjennomført dette, men vi ville vente på den endelige oversikten over kommunesammenslåingene. Dette ble først klart i mai i år. Selv om vi ønsker å samle enkeltkommunene under ett helseforetak, har vi ikke konkludert hvordan dette skal skje, sier Nils Kvernmo, direktør for eierstyring ved Helse Midt-Norge RHF.

Fem nye kommuner er berørt
Følgende sammenslåinger berører HF eller AMK-områder i regionen:

Tidligere Rissa og Leksvik kommune er allerede slått sammen til Indre Fosen kommune, med virkning fra 1. januar i år.
Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune i Trøndelag, og Halsa kommune i Møre og Romsdal slås sammen til Heim kommune 1. januar 2020.
Åfjord og Roan kommune slås sammen til Nye Åfjord kommune 1. januar 2020.
Kommunene Volda i Møre og Romsdal og Hornindal i Sogn og Fjordane slås sammen til Nye Volda 1. januar 2020.
I tillegg er det vedtatt en grensejustering mellom Trøndelag og Møre og Romsdal som medfører at Rindal skifter fylkestilhørighet fra 1. januar 2019.
Konsekvensene for akuttberedskapen tilsier at det ikke er aktuelt å dele ansvaret for AMK-sentral og ambulanseberedskap i en kommune mellom to helseforetak. Det er sterke argumenter som taler for at et helseforetak bør ha helhetsansvar for tilbudet i én kommune. Konsekvensene for samhandling og administrative prosesser drar i samme retning.

– Med den informasjonen vi har i dag fremstår det samlet sett som klart mest fordelaktig å ha som hovedprinsipp at én kommune samles under ett helseforetak, sier Kvernmo.

Kommunene har til dels omfattende samarbeid med andre kommuner på helseområdet. De har selv lagt vekt på at det er viktig å ha mest mulig samsvar mellom grensene for helseforetak og funksjonelle kommuneregioner.

Ønsker dialog med kommunene og HF-ene
Overføring av ansvaret for deler av befolkningen kan også ha betydelige konsekvenser for økonomien til helseforetakene og aktivitetsgrunnlaget ved sykehusene. Dette må vurderes sammen med øvrige hensyn.

– Nå ønsker vi å gå i dialog med helseforetakene og kommunene for å finne en best mulig løsning på dette. Strukturendringer i kommuner og i helseforetak påvirker hverandre, så det er viktig at vi involverer hverandre i endringsprosesser. Hva vi bestemmer oss for avhenger av helheten hos helseforetakene, økonomiske konsekvenser og den samfunnsmessige betydningen, sier Nils Kvernmo.

Målet er å få tatt en beslutning før sommeren, sier han, slik at dette kan ha en effekt når de nye sammenslåingene trer i kraft 1. januar 2020.

Mandat og premisser for prosessen behandles i styret i Helse Midt-Norge RHF 13. desember 2018.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.