Fortsetter underfinansieringen av helse

operasjon pasient

– Regjeringen lover en satsing på helse, men i realiteten er dette fortsatt en kronisk underfinansiering både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.


I statsbudsjettet for 2019 presenterte regjeringen en vekst i sykehusbudsjettet på 1350 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett 2018.

– Dette budsjettet tar dessverre ikke hensyn til at vi blir flere eldre og at andelen vil fortsette å øke i årene fremover, sier By.

Overføringene til kommunene er også altfor små til å løse utfordringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Norge er på vei mot en uholdbar situasjon med store utfordringer i helsesektoren, en sektor som ikke prioriteres tilstrekkelig til tross for gjentatte tverrpolitiske løfter. Investeringer i sykehusene har blitt nedprioritert de siste ti årene og en fersk rapport viser at den lovede prioriteringen i kommunehelsetjenesten også har uteblitt.

Menon Economics har utarbeidet to omfattende rapporter om tilstanden i Helse-Norge, en for sykehusene og en for kommunene. I førstnevnte pekes det blant annet på at underfinansieringen av sykehusene har ført til er at de ansatte løper fortere, men uten at produktiviteten øker.

– De økonomiske rammene for sykehusene i 2019 legger dessverre ikke til rette for investeringer i kompetanse, IKT, utstyr og bygg – som er nødvendig for å få en effektiv og forsvarlig drift, reduserte ventetider og økt kvalitet i pasientbehandlingen, sier By skuffet.

Rapporten for den kommunale helse- og omsorgstjenesten viser at nasjonen står overfor store utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen i årene fremover, med en eldre og voksende befolkning der stadig flere pasientbehandlinger flyttes ut av sykehusene uten at kompetansen økes tilsvarende i kommunene.

– Vi trenger en satsing på kompetanse, teknologi og helsefremmende tjenester, sier By. Hun minner om at vi ifølge tall fra NAV mangler nesten 6.000 sykepleiere og spesialsykepleiere i dag, og at analyser viser at vi i 2040 kan mangle totalt 70.000 sykepleiere.

Regjeringen sier selv at den vil prioritere arbeidet med å sikre gode helse- og omsorgstjenester som gir trygghet og verdighet for eldre og andre som trenger det, og at det er et offentlig ansvar å sikre disse tjenestene til alle. Regjeringen sier også at pasientenes helsetjeneste betyr at kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig og at pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten.

– Skal dette bli noe mer enn fagre ord må regjeringen sørge for at det også kommer nok penger til investeringer og kompetanseheving. Dette, sammen med gode lønns- og arbeidstidsordninger, gjør at sykepleiere velger å bli i helse- og omsorgstjenesten, sier By.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.