Forsket på helsepersonell og lindrende omsorg for personer med demens

sykehus mat

Verdens befolkning er aldrende, og dette fører til en så stor økning av antall personer med demens at Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert demens som et globalt folkehelseproblem.


Demenssykdom rammer ikke bare personen som har diagnosen, men også livet til nære pårørende. Flesteparten av demensrelaterte dødsfall skjer i sykehjem, og kunnskap om hvordan helsepersonell kan legge til rette for god og lindrende omsorg, både for personen med demens og deres pårørende, er derfor av stor betydning.

May Helen Midtbust har i sin studie sett på hvordan institusjoners ressurser påvirker helsepersonells muligheter til å gi og tilrettelegge for lindrende omsorg for personer med alvorlig grad av demens. Fredag 8. november holder hun prøveforelesning og forsvarer sin avhandling for doktorgraden i helse- og sosialfag, «Profesjonsutøving – vilkår og utvikling», ved NTNU Ålesund, fredag 8. november 2019, på Auditorium Brosundet. Ph.d.-studiet gis i fellesskap av Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Hensikten med studien var å få økt kunnskap om helsepersonells og pårørendes erfaringer med lindrende omsorg til personer med alvorlig grad av demens, og deres erfaringer med forhold som fremmer eller hemmer tilrettelegging av lindrende omsorg i sykehjem. 

Funn fra studien viser at helsepersonell erfarte at lindrende omsorg til personer med demens er en kompleks oppgave. Ideelt sett kreves det tid, oppmerksomhet og god kompetanse for å forstå den enkeltes behov når personen med demens ikke lenger klarer å uttrykke seg muntlig. Men realiteten med knappe ressurser og en arbeidsdag preget av travelhet, tidspress og vanskelige prioriteringer, gjorde at helsepersonell opplevde å komme til kort både i forhold til smertelindring og håndtering av utfordrende atferd. 

Pårørende erfarte et tyngende og vedvarende ansvar for sine nære familiemedlemmer med demens. Lite rom for et meningsfylt liv, og manglende oppfølging, relatert til stell og smertelindring, forsterket følelsen av ansvar og skyld. Til tross for svekket tillit til helsepersonell tidlig i demensforløpet, erfarte pårørende at deres nære fikk god og lindrende omsorg i livets sluttfase. Pårørende ønsket å bli involvert i omsorg og behandling, men for enkelte ble det et tyngende ansvar å delta i beslutningsprosesser rundt livsforlengende behandling.

Resultater fra studien viser hvordan virksomhetens ressurser påvirker helsepersonells muligheter til å gi og tilrettelegge for lindrende omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem. 

Behov for organisatoriske tiltak, som hele og faste stillinger, og at man unngår flytting av beboere med alvorlig grad av demens i livets sluttfase understrekes, dersom kontinuitet og kvalitet på lindrende omsorg skal økes.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.