Enighet om normaltariffen for fastleger

legeforeningen

24. juni ble partene enige om årets normaltariff. Normaltariffen regulerer og fastsetter økonomien i fastlege- og avtalespesialistordningen.


– Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi har fått på plass helt nødvendige strakstiltak for fastlegeordningen, i påvente av regjeringens handlingsplan. Vi er også i havn med et godt oppgjør for avtalespesialistene, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningens delegasjon møtte representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og KS.

– Vi er enige om målrettede tiltak som kan bidra til å bedre rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen. Det har vært viktig for oss å sikre at tiltakene også styrker næringsdrift, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Tilskuddene i pakken er målrettede og skal styrke utfordringene knyttet til sviktende rekruttering og stabilitet. Partene er enige om at dette fordrer en økning i friske midler.

– Vi har fått på plass i overkant av 180 millioner kroner i friske midler. Dette er en nær dobling, sammenliknet med fjorårets oppgjør, sier Øren.

Legeforeningen har også prioritert avsetninger til sykehjelps- og pensjonsordningen. Dette for å bidra til å opprettholde og styrke næringsdrivende fastlegers sosiale rettigheter til avbrudds- og uføreytelser.

– Vi vet at dette er viktig for våre medlemmer. Skal vi rekruttere flere inn i en karriere som næringsdrivende, er det avgjørende å ha denne tryggheten, uttaler Øren.

Tiltakspakken består av en rekke tilskudd:

  • Etablering av egen samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten, for å sikre nødvendig dialog om pasientene. Dette er en viktig nyskapning Legeforeningen har jobbet for gjennom flere år. Dette skal tilrettelegge for ønsket aktivitet hos fastlegene, men som hittil ikke har hatt finansiering. I tillegg er partene enige om at takst 7 (tolk) kan kreves sammen med tidstakst 2c.
  • Etablering av tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister. I første omgang vil tilskuddet være basert på kriterier som er enkle å administrere, for eksempelvis alder og kjønn. Ordningen har virkning fra 1. juli 2019. En partssammensatt arbeidsgruppe får i mandat å fastsette den nærmere innretningen av tilskuddsordningen.
  • Etablering av ALIS-tilskudd for næringsdrivende leger. Midlene skal gå til rekrutteringssvake kommuner for å dekke spesialiseringsløp som krever særskilt tilrettelegging. Målet er å legge til rette for flest mulig næringsdrivende ALIS (allmennleger i spesialisering) i disse kommunene.

Hver tredje kommune melder om forverring i rekrutteringen av fastleger. Antall kommuner som melder om svært store rekrutteringsutfordringer har mer enn firedoblet seg siden 2017. Regjeringen har erkjent den alvorlige situasjonen i fastlegeordningen og lovet tiltak på både kort – og lang sikt.

– Vi har fått på plass noen nødvendige strakstiltak i årets normaltariff, men det er fortsatt mye som gjenstår. Fastlegeordningen er underfinansiert og underprioritert. Vi forventer at regjeringen og kommunene tar ansvar i tiden som kommer. Det er ingen tvil om at handlingsplanen blir avgjørende, sier Hermansen.

– I årets forhandlinger var det et overordnet mål for PSL å fordele takstøkninger mellom de ulike spesialitetene. Samtidig var det viktig å etablere nye takster for å videreutvikle avtalespesialistordningen. Begge deler har vi oppnådd. Resultatet er en jevn fordeling i økning av takstene, i tillegg har vi fått på plass fem nye takster, sier Frøydis Olafsen, leder i PSL.

Fra Legeforeningen møtte Marit Hermansen, Tom Ole Øren (Af), Kirsten Rokstad (Af), Nils Kristian Klev (Af), Frøydis Olafsen (PSL), Sverre Dølvik (PSL). Sekretariatet: Lars Duvaland, direktør i avdelingen for jus og arbeidsliv, Hanne Riise-Hansen, forhandlingsadvokat og Pål Alm-Kruse, forhandlingsøkonom.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.