Debatterte en fastlegeordning i krise

Legeforeningen

Under den store helsedebatten i Arendal ble fastlegeordningen og hva som må til for å berge denne, diskutert. På en skala fra én til ti justerte helseministeren krisen opp fra seks til sju.


Den store helsedebatten ble arrangert under Arendalsuka tirsdag. Temaet var «kollapser kommunehelsetjenesten når fastlegene ikke orker mer?», og krisen i fastlegeordningen ble naturlig nok debattert.

Panelene var delt inn i politikerpanel og ekspertpanel. President Marit Hermansen var i det ene av to ekspertpaneler.

Hun pekte på at det haster med målrettede tiltak dersom vi skal sikre en bærekraftig fastlegeordning.

– Det første er at det må bli mer attraktivt for yngre leger å velge fastlegeyrket. Unge leger trenger faglig trygghet, økonomisk forutsigbarhet og en levelig arbeidsdag. Det må lages en nasjonal ordning for allmennleger i spesialisering som sikrer en trygg vei inn i fastlegeyrket og som gir fastlegene god faglig kompetanse, sa Hermansen.

Hun pekte også på redusert arbeidspress for fastlegene som står i ordningen i dag.

– Derfor må vi rekruttere 500 nye allmennleger i spesialisering årlig for å dekke dagens og fremtidens behov. Samtidig må antallet pasienter på fastlegelistene reduseres, slik at fastlegene får mer tid til hver pasient og tilstrekkelig tid til faglig oppdatering, sa Hermansen, og fortsatte:

– Det siste jeg vil påpeke er at finansieringen må styrkes, både for å dekke økte oppgaver og for å sikre legene en håndterbar arbeidshverdag. Ordningen har vært underfinansiert over tid, både av kommunene som har hovedansvaret, men også fra staten ved at overføringene ikke har økt i takt med utviklingen. Hvis vi ikke investerer i en bærekraftig fastlegeordning nå, vil det koste oss mer i fremtiden.

Fastlege og leder av Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen, var til stede i det andre debattpanelet. Han luftet sin bekymring for ordningen.

– Det er to år siden jeg møtte Bent Høie for første gang, og jeg er langt mer bekymret nå. Vi har en overbelastet fastlegeordning som gir seg uttrykk i en rekrutteringskrise. Den mest alvorlige utviklingen ser vi likevel i stabiliseringen av ordningen, altså å holde på de fastlegene vi har. Fastlegene rømmer ordningen, sa Johnsen, og understreket at det må komme mer ressurser.

Helseminister Bent Høie har tidligere pekt på fastlegekrisen som en 6-er på en skala fra 1 til 10. Debattleder Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin, spurte Høie om hvordan han oppfatter krisen nå.

– Nå vil jeg si sju. Det er også derfor vi har satt inn flere målrettede tiltak. Jeg er sikker på at gjennom det gode trepartssamarbeidet mellom Legeforeningen, KS og helse- og omsorgsdepartementet, så kommer vi til å lykkes med å bevare fastlegeordningen, sa Høie.

Helseministeren advarte mot å ansette for mange fastleger i fastlønn-stillinger.

– Det er på grunn av kapasitet. Næringsdrivende leger ser flere pasienter og er mer effektive.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, understreket at hele helsevesenet i Norge vil kollapse hvis ikke fastlegene orker mer.

– Så dette gjelder ikke bare kommunehelsetjenesten. Dette henger sammen, sa hun.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.